תקנון – הטבה ללקוחות Pepper למימוש באתר מורנינג של חשבונית ירוקה

Pepper מקבוצת בנק לאומי לישראל בע”מ (“Pepper“) מאפשר לך, בעל חשבון בנק ב- Pepper, לקבל הטבה למימוש באתר “מורנינג של חשבונית ירוקה” (“חשבונית ירוקה”.  https://lp.greeninvoice.co.il/pepper //  (“אתר חשבונית ירוקה”), בכפוף לתנאים ולהוראות כמפורט להלן:

 

1.     התנאים לקבלת ההטבה למימוש ברשת יקבעו על ידי Pepper לפי שיקול דעתו, והם באים בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של Pepper והתנאים המופיעים באתר מורנינג של חשבונית ירוקה.

 

2.     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל וכל עוד לא נקבע אחרת על ידי Pepper, לקוח, בעל חשבון בנק ב- Pepper (“לקוח”), אשר בבעלותו כרטיס אשראי/דביט Pepper (“כרטיס Pepper”) יהיה זכאי לקבלת ההטבה הבאה: 50 ש״ח הנחה ברכישת מנוי Popular ומעלה לשירותי חשבונית ירוקה לשנה אחת ללקוחות חדשים בלבד של חשבונית ירוקה (“ההטבה“), ובלבד ששילם באמצעות כרטיס Pepper באמצעות קוד הקופון אותו קיבל הלקוח מ-Pepper  (“קוד קופון“)

 

3.     תקופת המבצע במסגרתה יוכל לקוח לקבל את ההטבה הינה החל מיום 21.6.22 ועד ליום 30.09.22 (“תקופת המבצע“).

 

4.     הלקוח יהיה זכאי לממש הטבה אחת בלבד במשך כל תקופת המבצע.

 

5.     ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 

6.      Pepper ו/או חשבונית ירוקה יהיו רשאיים, בכל עת, לקצר ו/או להפסיק את שיתוף הפעולה בקשר עם קבלת ההטבה עם חשבונית ירוקה, אף בטרם הסתיימה תקופת המבצע, וכל זאת לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

 

7.     מובהר, כיPepper  אינו אחראי לטיב השירות ו/או המוצרים שיסופקו על ידי חשבונית ירוקה ו/או תקלות מכל מין וסוג שהוא שייגרמו על ידה.

 

8.     Pepper ו/או חשבונית ירוקה יהיו פטורים מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב אי קבלת ההטבה. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריות  Pepper /או מי מטעמו ו/או חשבונית ירוקה, לסכום ההטבה בפועל שהיה זכאי הלקוח לקבל מ – Pepper.

 

9.     ידוע לי ואני מסכים, כיPepper  ו/או חשבונית ירוקה עשויים לשנות את תנאי תקנון זה, לרבות הוספת הוראות חדשות, וזאת בכל עת וע”פ שיקול דעתם הבלעדי. הוראות התקנון המתוקן יחייבו את המשתתפים מיום פרסום התקנון המתוקן.

 

10.  שירות הלקוחותPepper  בטלפון 8988* ובצ’אט בשעות הפעילות

 

11.  שירות הלקוחות מצד  מורנינג של חשבונית ירוקה זמין באתר בשעות הפעילות.

 

12.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

13.  הדין החל על המבצע ועל תקנון זה ועל כל הנובע מהם יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה בקשר אליהם.

 

14.  לפניות בנושא נגישות אנא צרו קשר עם רכז הנגישות, רן גבריאל, ran.gavriel@pepper.co.il, 076-88-58165